Indian Jesus Song Lyrics
Mundari Sadri &Hindi

Jesus Song Lyrics-झारखण्ड जागृति महासम्मेलन

                        भजन 1

को. अमा: तयोम तयोमइंग निरे सेनेया 

       गोजो जकेद रे यीशु कइंग बगिमा 

1. जिदानइंग  एमामा निदा सिंगिंग सेवामारे यीशु -2 

2. टाका सिकाइंग एमामा निदा सिंगिंग दुरंगामा यीशु -2 

3. बाबा चऊलीइंग एमामा निदा सिंगिंग मरंगमेया यीशु -2 

4. पाप कमिंग बगिया निदा सिंगिंग सुसरमेया यीशु -2 


भजन 2

को.  आत्मा केर दान देऊ बाबा आईज रे माना मोरा में 

        स्वर्गीय दान देऊ बाबा आईज रे माना मोरा में 

1. दे दे बाबा प्रेम केर आत्मा के प्रेम केर आत्मा के -2    

2. दे दे बाबा दया केर आत्मा के प्रेम केर आत्मा के -2  

3. दे दे बाबा मेल केर आत्मा के प्रेम केर आत्मा के -2  

4. दे दे बाबा शांति केर आत्मा के प्रेम केर आत्मा के -2  


भजन 3

को. उमेन मेरे मनोवा,चापिन मेरे मनोवा 

       कलवरी बुरु तेता दा:रे  -2 

1. प्रभुआ: काजी कोअंदुलकेते मनोवाम पापी जाना -2 

    एलारे मनोवा हियातिंगमें -2 

2. ईश्वरा: अनचु अंदुलकेते मनोवाम पापी जाना -2 

    एलारे मनोवा हियातिंगमें -2 

3. बैबल रअ: काजी को अंदुलकेते मनोवाम पापी जाना2 

    एलारे मनोवा हियातिंगमें -2 

4. गेलेया अनचु अंदुलकेते मनोवाम पापी जाना -2 

    एलारे मनोवा हियातिंगमें -2 

5. धरम रेअ: कमी को बगीकेते मनोवाम पापी जाना -2 

    एलारे मनोवा हियातिंगमें -2 


भजन 4

को. एला रे एला रे रुडूनइंग ओमापेया 

     यीशु दोए कजीतन रुडूनइंग ओमापेया -2 

1. कमी तन को नला तन को

    मर एला एला आइंगा जपा: -2 

2. लगा तन को तेना कन को 

    मर एला एला आइंगा जपा: -2 

3. रेंगे तन को तेतंग तन को 

    मर एला एला आइंगा जपा: -2 

4. दुकु तन को हस्सु तन को 

    मर एला एला आइंगा जपा: -2 


भजन 5

1. कजी तनाएरे यीशु अपे दोपे केड़ा जना  -2 

    आइंगा कमी नंग आइंगा सेवा नंग सरिजोमपे -2 

2. ओते दिशुम रे हायरे अपेदोपे साला जना -2 

    सिरिमा सनो: नंग अपु तअ: सेटेर नंग तेयारेनपे -2 

3. हगा मिसी को हायरे समा समा काबु तईना -2 

    प्रभुअ: मनारंग प्रभुअ: कजी कोबु उदुबेया -2 

4. दाख  बकड़ीरे हायरे तिंगुवाकन काबु तइना 

    देला रे अटल डाऊड़ा दोलारे लेसेर कतु सबेयाबू -2 

5. एमाबुआरे नला सिंगी हसुर हला जोला -2 

    सिक्का दो बराबरी अबु दो बराबरी तेलायाबु -2 


भजन 6

1. चिलिकइंग सेवा मेरे चिलिकइंग मरंगमेरे 

    सुकुइंग नमेया सुकुइंग नमेया -2 

को. गोनोए गड़ा परोम रे , जीदन दारू सुबा रे -2 

2. चिलिकइंग कमी लेरे चिलिकइंग एमामेरे 

    सुकुइंग नमेया सुकुइंग नमेया -2 

3. चिलिकइंग कजी लेरे चिलिकइंग जगर लेरे 

    सुकुइंग नमेया सुकुइंग नमेया -2 

4. चिलिकइंग सेन लेरे चिलिकइंग निर लेरे 

    सुकुइंग नमेया सुकुइंग नमेया -2 


भजन 7

को. चिना: यीशुईग एमामेया रे चिना: मसीइग हटिंगामेया 

1. सोनायो बनोवा रूपा यो बनोवा जीदन ताइंग समागिया 

    जीदन ताइंगा समागिया रे -2 

2. टाकायो बनोवा सिक्कायो बनोवा जीदन ताइंग समागिया 

    जीदन ताइंगा समागिया रे -2 

3. बाबायो बनोवा चऊलीयो बनोवा जीदन ताइंग समागिया 

    जीदन ताइंगा समागिया रे -2 

4. सेंड़ायो बनोवा पेड़ेयो बनोवा जीदन ताइंग समागिया 

    जीदन ताइंगा समागिया रे -2 


भजन 8

को. जीदन द: अइंगदो यीशुइंग दंड़ा तना रे 

      जीदन द: अइंगदो यीशुइंग तेतंग तना 

1. सोमोरोनी कुड़ी यीशु केए मेताइया 

    अइंगदो यीशुइंग तेतंग तना -2 

2. यकुबा कुंआ तला तिकिन बेड़ा 

    अइंगदो यीशुइंग तेतंग तना -2 

3. आइंग दो सोमोरोनी आमदो यहूदी 

    अइंगदो यीशुइंग तेतंग तना -2 

4. कुंआ इकिरा बाल्टी बयार बनो 

    अइंगदो यीशुइंग तेतंग तना -2


भजन 9

को. तिसिंग बनो: गपा दो सोना

      ओते दिशुम जीदन चबाओ आ:

      तिसिंग बनो: गपा दो सोना ।

1. हे मनोवा ओते दिशुमरे अलोम असराए -2

2. हे मनोवा ओड़ा: दुवरे अलोम असराए-2

3. हे मनोवा  हस्सा होड़मो रे  अलोम असराए-2

4. हे मनोवा एंगा अपुरे  अलोम असराए-,2


भजन 10

को. दोलाबू सेनेयारे सिरिमा होरा होरा शालिमी होरा 

     दोलाबू निरेयारे  सिरिमा होरा होरा शालिमी होरा 

     देला देला देलारे सेनेयाबू रे देला देला निरेयाबू रे -2 

1. ओते दिशुम लेयांगो सेर सकुबो 

    सिंगी चंडू ईपिल को उयुगोवा रे -2 

2. गिदी गिदी साड़ीया रिमिल साड़ीया 

    सिरमा निरल दसी को जलातिगेया -2 

3. हस्सा हस्सा होड़ोमो हस्सा गडा रे 

    आत्मा सेनोवा होयो होयो ते -2 

4. प्रभु यीशुई हिजू:आ रिमिल चेतन रे 

    सुतु: ईदी बुआएरे  होरा होरा ते 

5. ओते दिशुम दुलाड़ दो समागिया रे 

    मुसिंग बरसिंग गिया रे दिशुम रसिका -2 


भजन 11

को. निदा सिंगी सोना निदा सिंगी शालीम रे सोना 

      दुतामी को दुरंग तना -2

1. सिरमा अपु को मरंगिताना निदा सिंगी को जोहारिताना -2

2. अबु मरंगी आत्माते जोहारियाबु मोन सुरुद ते -2

3. सोहोरेना को गिदी को लेका अपिरेया को चेंड़े को लेका -2

4. पितल करतल बिंगुल बजाते अबु मरंगी मोन सेंड़ा ते -2


भजन 12

को. प्रभु जोरोंग जीदन दो ओकोरेया 

      प्रभु जीदन होरा तइंगा ओकोरेया 

             उदुबइंगमे चुंडूलइंग में  

             उदुबइंगमे अयारिंग में 

1. चिलिका आइंगदो प्रभु होराइंग सेनेया l पापी जनइंग रे -2 

2. गेलेया अनचु को करेंग सरिया l पापी जनइंग रे -2 

3. नबी कोअ: कनजिंग रिड़ीग केदा रे l पापी जनइंग रे -2 

4. ने दिशुम रसिका रेंग भुलावा कना l पापी जनइंग रे -2 

5. शैतना जलारेंग पसेयाकना l पापी जनइंग रे -2 


भजन 13

1. यीशु रे मसीह रे दोआ काना

    सरती जीदन यीशु रे मसीह रे दोआ कना

को. पीरिति कबु बगिया यीशु लो संगति कबु बगिया l

2. यीशु रे मसीह रे उकुआ कना 

    जोरोंग जीदन यीशु रे मसीह रे उकुआ कना

3. यीशु रे मसीह रे दनंगाकना 

    सिरमा सुकु यीशु रे मसीह रे दनंगाकना 


भजन 14

को. बिचर हुलंग हिचिर लेका बिजिर लेकम हिजूअ: यीशु

      मनरंगरे होयो लेका गामा लेकाम सेटेरा मसीह l

1. गोया कन को सोबेन जी को बिरीदोआ 

    आमदो यीशुम लेका कोआ

2. अदा कनको सोबेन नाम रुअड़ोआआमदो यीशुम जमा कोआ

3. रती रती सोबेन कोअम विचारेया हायरे दिशुम एकेलावा 

4. सिंगी चंडू इपिल दोको उयुगोआ हायरे दिशुम नुबागोआ 


भजन 15

को.   यीशु लो: रे मसीह लो: रे जीदन होरा रेको सेनेया 

        यीशु लो: रे मसीह लो: रे

1. सिरमा होरा सेनो तनको सुड़ी होरा सबे तनको 

    यीशु लो: रे........................................

2. जोरोंग जीदो सनंग तनको, दिसुम जीदो बागे तनको 

    यीशु लो: रे........................................

3. जोरोंग सुकु दंड़ा तन को नेरे दुकु नमे तनको

    यीशु लो: रे........................................

4. संत कोलो  तइनो तनको,जीदन तको एमे तन को 

    यीशु लो: रे........................................

5.  तिंगु तंगी नपमाको,निरे सेने होजोरा को 

     यीशु लो: रे........................................

6. गिदी लेका जलातिंगा को,उकाब लेका अपिरा को

    यीशु लो: रे........................................

7.  रेंगे तेतंग हरेया को, इयम गोनोए बगियाको 

     यीशु लो: रे........................................


भजन 16

को. यीशु हे अमा: दोया दोयाते 

       अमा: कटा मांडातेंग सेना –2

1. बगी तनइंग यीशुइंग बगी तना,

    दिशुम जीदन यीशुइंग बागितना 2

2. बगी तनइंग यीशुइंग बगी तना,

    बोंगा सेवा यीशुइंग बागितना 2

3. बगी तनइंग यीशुइंग बगी तना, 

    मुर्ती पुजा यीशुइंग बागितना 2 

4. बगी तनइंग यीशुइंग बगी तना,

    सिम पुजा यीशुइंग बागितना 2

5. बगी तनइंग यीशुइंग बगी तना ,

    इली अरखी यीशुइंग बागितना 2 

6. दंड़ा तनइंग यीशुइंग पिचा तना, 

    सिरमा सुकु यीशुइंग हटिताना 2  


भजन 17

को • सरती जीदन होरा,होरा जोरोंग जिदन होरा 

        धर्मी को निरे सेनेया - सरती.………..………

1. ओकोए केबु कुली लिया, सरती जीदन ओकोरेया

2. यीशु केबु कुली लिया, सरती जीदन ओकोरेया 

3. बैबल रेबू दंड़ा लेया, सरती जीदन एनरेगेया

4. यीशु ताबूए काजी तना, सरती जीदन आइंगे तनिंग


भजन 18

1. सिरमा आशीष एमालेमे प्रभु तेला तन को -2

को. प्रभु अले एमामा सोना समाड़ोम दो -2 

2.सिरमा देंगा कुला लेमे प्रभु सनंग तन को -2 

3. सिरमा दया नुरा लेमे प्रभु असी तन को -2   

4. सिरमा होरा इदी लेमे प्रभु सेनो: तन को -2 

5. सिरमा दिशुम सेटेर लेमे प्रभु निरेतनको  -2 

6. सिरमा दुअर नि:यालेमे प्रभु बोलो तन को -2 


भजन 19

1. सिदा सिदा ते सिरमा दिशुम दंड़ाएपे धरम दंड़ाएपे -2 

को. ओते रअ: जोमेअ: प्रभुए एमापेया: 

      ओते रअ: रसिका प्रभुए एमापेया: 

      इनी: अपे असुलतना रे l

2.  कोड़ा कुड़ी को सिरमा दिशुम दंड़ाएपे धरम दंड़ाएपे -2 

3. एंगा आपु को सिरमा दिशुम दंड़ाएपे धरम दंड़ाएपे -2 

4. बगी तपेरे ओड़अ: दुवर हतु को धरम दंड़ाएपे -2 

5. बगी तपेरे इली अरखी रसिका  को धरम दंड़ाएपे -2


भजन 20

को. सेनो: नतिन जीवए हया तनारे जोरोंग सुकु दिशुम ते l

1. पापियन दिशुम रे रेंगे: तेतंग दिशुमरेइंग असादी जना -2 

2. पापियन दिशुम रे दुकु हसु दिशुमरेइंग असादी जना -2 

3. पापियन दिशुम रे रन: इयम दिशुमरेइंग असादी जना -2 


भजन 21

को. सेन तनइंग रे सिरिमा होरा 

      एला रे इदिंग में यीशु अगुवा 

      एला रे इदिंग में मसीह अगुवा l

1. गोनोए गड़ा परोम यीशुइंग बोरो तना -2 

2. धरम डोंगा तइंगा यीशु हिला डोलो -2 

3. सेन होरा तइंगा यीशु रेसेदाना -2 

4. देंगा गती को ताइंग यीशु बंकोवा -2 


भजन 22

को०  ई दुनियां में तोहें मोर अकेला 

        सहारा हे यीशु -2

        मोके न भुलाबे मोके न छोड़बे हे यीशु

        तोर बिना मोंय अकेला पवोना -2

1. तोर जगह प्रभु मोके सदा रहेक वचन सुनेक देऊ -2

    मोंय तोर गुण गाबों मोंय तोर गीत गाबों -2

2. तोंय मोके प्रभु अपन डहर में लेके चलाऊ -2

    तोर संगे जाबों तोके नहीं छोड़ाबु  -2

3. ई दुनियां केर पाप से मोके बचाए के लेऊ -2

    तोर पीछे पीछे जब डहर देखाए देऊ -2


भजन 23

को०  यीशु तेरा नाम है कितना सुन्दर 

        यीशु तेरा नाम है कितना पवन -2

1. तुझमें मिली है हमको क्षमा   

     तुझमें मिली है नया जीवन -2

2. तुझमें मिली है हमको कृपा 

    तुझमें हुए हैं हम पवन -2

3. तुझमें मिली है हमको शिफा 

    तुझमें मिली है अनन्त जीवन -2


भजन 24

को० झिमिर झिटा पानी बरसय प्रभु मोर 

       नदी नाला सोभे गीत गवांए रे 

       नदी नाला सोभे गीत गावें  -2

1. हरी हरी खेत प्रभु -2 

    झूमी झूमी करे तोर महिमा करे तोर महिमा रे 

   बगिया में फुल प्रभु -2

   झूमी झूमी करे तोर महिमा करे तोर महिमा रे 

2. पंछी चराईया जे -2

    उड़ी उड़ी करे तोर महिमा करे तोर महिमा रे 

    वन में मोरनियाँ -2

    उड़ी उड़ी करे तोर महिमा करे तोर महिमा रे 


भजन 25

को०  पवित्र आत्मा आ -2

        मुझे ले जा यीशु के चरणों में 

        पवित्र आत्मा आ 

1. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए -3 मैं हाथ उठता हूँ 

    घुटने टिका कर सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए 

    सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए-3 मैं सर झुकाता हूँ 

2. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए -3 मैं सर झुकाता हूँ 

    यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है 

    यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा आ..........


भजन 26

को०  बादलों पे सवार होंगे यीशु, महिमा में जब आंएगे -2

        जो उनके अपने हैं उन्हें चुन-चुन के ले जाएंगे 

        यीशु महिमा जब आएंगे -2

1. कुछ ही समय दिन कटनी का 

    दाने तो खेतों में पाक ही चुके हैं 

    जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे 

    आनंद मनाएंगे -2 

2. अपने दिए को ठीक करो सब  

    तेल नहीं तो भर लो अब 

    जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जायेंगे 

    बाकि सब पछताएंगे -2


भजन 27

को० यीशु तो है महान 

      तेरी जय तेरी जय तेरी जय 

      तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार 

1. मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा 

    आँखों में थे आंसू 

     सबने छोड़ा सबने छोड़ा 

    पर तू आया मेरे जीवन में 

    लेके मुक्ति लेके प्यार 

2. मैं दुनियां की चीजों में तुम्हें ढूंढता था 

    नफरत और मतलब की 

    दुनियां में मैं घूमता था 

    पर तू आया मेरे जीवन में 

    लेके मुक्ति लेके प्यार 


भजन 28

को० आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा -2

       प्रेमी हमारा आएगा हमको वो ले जाएगा 

       हमारे सारे दुःख दूर करेगा 

       हमारे आँखों के आंसू पोंछेगा 

1. लूत के दिनों में जैसे पाप है बढ़ता जाता 

    यह संसार नहीं है हमारा ठिकाना 

    नाश होगी ये धरती सादोम आमोरा जैसे 

    स्वर्गीय देश की ओर दौड़े 

    आएगा .......

2. देखकर प्रलय और भुचाल और भयंकर सुनामी 

    यह जमाना फिर भी डरता नहीं 

    भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें 

    इच्छा प्रभु की हम करें 

    आएगा ..............

3. हम ज्योति की संतान जागते हुए रहे 

    जागृत सदैव और सचेत भी रहे 

    प्रेम और विश्वास का कवच भी पहन कर 

    आशा से करें इंतजार 

    आएगा .............

4. पवित्र बनने से सब मलिनता दूर करे 

    पवित्र आत्मा से हम भरते रहे 

    अपने जीन के वस्त्र सुद्ध बनाये रखे 

    निर्मल सदा बने रहे 

    आएगा .............

5. शोभायमान कलीसिया दुल्हिन तैयार होगी 

    दूल्हा हमारा होगा यीशु प्रेमी

    सियोन में दुल्हे के साथ रहेंगे हम सदा 

    वह जीवन आनंदमय होगा, 

    आएगा ...........  


भजन 29

को०  करो धन्यवाद तुम -2 सदा उसकी 

        करुणा रही है -2 

       राजाओं के राजा का, करो धन्यवाद तुम 

       दाताओं के दाता का करो धन्यवाद तुम 

       क्योंकि सदा उसकी करुणा रही है 

       करो धन्यवाद तुम -2

1. एक पल में आकाश उसने बनाया 

    है ज्ञान उसका महान 

    पानी पे धरती को उसने फैलाया है 

    देखो ये है उसकी शान 

    करने को दिन पे हुकुमत सूरज उसने बनाया 

    रात में करने हुकुमत चाँद तारे बनाये 

    क्योंकि सदा उसकी करुणा रही है 

    करो धन्यवाद तुम -2

2. लाल समुन्दर को उसने चिरा 

    रास्ता बनाया वही 

    उसका करिश्मा है दुश्मन से देखो 

    हमको बचाया वही 

    कष्ट से हमको निकाला 

    दुःख से मुक्ति देने 

    याद वो करता रहा है 

    हमको रोटी देने 

    क्योंकि सदा उसकी करुणा रही है 

    करो धन्यवाद तुम -2


भजन 30

1. करते हैं तेरी हम स्तुति 

    ह्रदय की गहराइयों से 

    यीशु तू ही है तू ही है हमारा प्रभु -2

को०  महिमा हो तेरी -4

2. आत्मा और सच्चाई से 

     तेरी आराधना करें 

     ऊँचा और ऊँचा सबसे ऊँचा रहे तेरा नाम -2


भजन 31

को०  मुक्ति दिलाए यीशु नाम 

        शांति दिलाए यीशु नाम -2

1. यीशु दया का बहता सागर -2

    यीशु है दाता महान -2

2. चरनी में तूने जनम लिया यीशु 

    सूली पर किया विश्राम -2

3. हम पर भी यीशु कृपा करना -2

    हम हैं पापी नादान -2

4. हम सबके पापों को मिटाने -2

    यीशु हुआ बलिदान -2

5. क्रूस पर अपना खून बहाया -2

    सारा चुकाया दाम -2


भजन 32

को०  कहाँ जाबु प्रभु मोंय तोके छोइड़ के 

        तोरे ठिना प्रभु मोर जीवन आहे, 

        तोरे ठिना प्रभु मोर जीवन आहे

1. अँधा केर माया में पड़ल आहों 

    यीशु, अँधा केर माया में पड़ल आहों 

    हे यीशु मोके तोंय बचा......4

2. अँधा केर डहर में पड़ल आहों 

    यीशु, अँधा केर डहर में पड़ल आहों 

    हे प्रभु मोके तोंय बचा, हे यीशु वचन तोंय सुना -2


भजन 33

को०  नदी केर पानी लेखे पाझर केर पानी लेखे,

        यीशु (मसीह ) कर प्यार बहाथे 

        चला रे भईया बहिन सोभे यीशु केर प्यार झोके जब 

        चला रे आयो आबा सोभे मसीह केर प्यार झोके जब 

1. देखा प्रभु मसीह केर प्रेम, स्वर्ग छोईड़ दुनियां में अलाएं 

    अब्बा परमेश्वर केर बेटा, मनवा बाईन धरती में अलाएं

    देखा प्रभु मसीह केर प्रेम, स्वर्ग छोईड़ दुनियां में अलाएं 

    अब्बा परमेश्वर केर डेरा, जाएक लगिन डहर जे देखालाएं 

2. देखा प्रभु मसीह केर प्रेम, स्वर्ग छोईड़ दुनियां में अलाएं 

    मनवा लगिन बड़ी प्रेम से ख़ुशी ख़ुशी जान देई देलएं 

    देखा प्रभु मसीह केर प्रेम, स्वर्ग छोईड़ दुनियां में अलाएं 

    अब्बा परमेश्वर केर डेरा, जाएक लगिन डहर जे देखालाएं 


भजन 34

को०  आखरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है 

        तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है 

        तू कहाँ होगा -4

1. पहेले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे 

    बाकी जो हम जिन्दा हैं बदल जाएंगे 

    पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है 

    तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है 

    तू कहाँ होगा -4

2. तेरी दौलत मेरी शौहरत काम न आएगी 

    यह सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी 

    सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है 

    तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है 

    तू कहाँ होगा -4


भजन 35

को०  रूहे पाक खुदावन्त आ तू आ 

        जान जिस्म और रूह तू बस जा 

       आ..... आ..... रूह आ 

1. रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं -2

    बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं  आ..... आ.....

2. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से -2

    धुल जाएगी मैल भी मन के अन्दर से आ.... आ.....

3. रूह की सुरत में यीशु जब आएगा -2

    तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा आ..... आ......


भजन 36

को०  बीच मांझेदार डहर डहर प्रभु 

        मोंय तोके सोचोना 

        एको कदम चलोना दुयो कदम चलोना 

        प्रभु मोंय तोके सोचोना 

1. सोचलो न बुझलो झनिक सुख देखलो 

    दुनिया दारी में बहक गेलों, एको कदम.......

2. बाजार हाट घुमलों जुआ दाड़ी खेललों 

    संगी साथी से मोंय का करलों, एको कदम.....

3. बाइबल के नी पढ़लों गिरजा नी गेलों 

    प्रभु मोंय तोरे से दूर भेलों, एको कदम.........  

    बीच मांझेदार................

भजन 37

को०  हे मनवा सोईच ले तोंय 

        जीव अपन झाईक ले तोंय 

        ई दुनियां में कैसन चाल तोर 

        कैसन तोर जिन्दगी 

1. बाइबल पाईढ़ के भईया 

    जीव अपन झाईक ले तोंय 

    बाइबल पाईढ़ के बहिन  

    जीव अपन झाईक ले तोंय

2. यीशु यीशु में भईया 

    जीव अपन झाईक ले तोंय

    यीशु यीशु में बहिन 

    जीव अपन झाईक ले तोंय

3. कलीसिया कलीसिया में भईया 

    जीव अपन झाईक ले तोंय

    कलीसिया कलीसिया में बहिन 

    जीव अपन झाईक ले तोंय


भजन 38

को०  जागो सोने वालों वक्त जाने लगा 

        आज तुमको जगाने कोई आया है 

        जिन्दगी में किसी की सुनी न सुनी 

        तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है 

1. जब दिन का उजाला बढ़ने लगा 

    गलफत में पड़े क्यों सोने लगा 

    हरदम तुम्हें कोई जगाने आये 

    कभी जाग उठे फिर सोने लगे 

    ऐसें का नतीजा कुछ न मिले 

    तुम्हें याद दिलाने कोई आया है

2. दुनियां में तुमने पाप किये 

    अपने लिए मौत कमाई है 

    और मन की शांति पाने में 

    यों सारी उम्र गवांई है 

    मरने से पहले जरा सुन लो 

    तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है

3. आ जा यीशु के बादलों में 

    छोड़ो ये दुनियां की बातें 

    जो न माने मिट जाते जीवन पाते 

    ऐसा न समय फिर आये कभी 

    तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है


भजन 39

को०  प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे 

       तोके मोंय खोजोना, तोके मोंय चाहोना 

      आऊ प्रभु मोर जीवन में 

1. आकाश के देखोना तारी गन के देखोना हो 

    तोरे याईद आवी मोके रे, तोरे याईद आवी मोके रे -2

2. पंछी भी गावी गीत, नदी भी गावी गीत रे 

    तोरे गीत गावी सोभे रे, तोरे गीत गावी सोभे रे -4


भजन 40

को०  यीशु बुला रहा है -2

        तेरा नाम लेकर 

        यीशु तुझे बुला रहा है 

1. क्या पाएगा तू, जीतकर इस दुनियां को 

    क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को 

    तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा.....

2. चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने 

    यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने 

    तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा.....

         

भजन 41

को०  हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर 

        और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह 

        अपनी मनमानी कर,आँखों की अभिलाषा में चल 

        फिर भी से जान ले 

        ( सब बातें के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा )

1. अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार 

    को याद कर 

    विपत्ति के दिन और आने से पहले 

    आ यीशु के तू पास चल 

2. लड़कपन जवानी दोनों दो पल की है 

    देखते ही निकल जाएंगे 

    अगर आवाज यीशु की तू न सुने 

    कांटे राहों में भर जाएंगे 


भजन 42

को०  दुनिया केर मनवा मन 

       न सोचा ई माटी काया के 

      आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा

      प्रभु केर राईज लागिन 

1. पाप दोष खोईल देवब प्रभु ठिना रे 

    मन दिल साफ कईर प्रभु के डेरा देवब रे  

    आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा

    प्रभु केर राईज लागिन 

2. मिल जुल के रहब रे सोभे मनवा 

    अपन पड़ोसी के अपन लेखे प्यार करब रे 

    आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा

    प्रभु केर राईज लागिन 

3. निंदा केर बदले निंदा नी करब रे 

    मन में नी रखब बैर दोषी के क्षमा करब रे 

    आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा

    प्रभु केर राईज लागिन 


भजन 43

को०  आज यीशु जिन्दा है 

        हम बताने आये हैं 

        तो हम बताने आये हैं 

        आज यीशु जिन्दा है 

        हम बताने आये हैं 

1. जब यीशु दुनियां में था 

    कोढ़ी को चंगा किया 

    जब यीशु दुनियां में था 

    लंगड़ों को पांव दिया 

    ये हम बताने आये हैं -4

    आज यीशु जिन्दा है 

    हम बताने आये हैं 

2. जब यीशु दुनियां में था 

    मुर्दों को जिन्दा किया 

    जब यीशु दुनियां में था 

    भूखों को तृप्त दिया 

    ये हम बताने आये हैं -4

    आज यीशु जिन्दा है 

    हम बताने आये हैं 

3. आओ सभी ओओ सभी 

    वो बुलाता है, 

    जीवन की राहों पर 

    चलना सिखाता है 

    ये हम बताने आये हैं -4

    आज यीशु जिन्दा है 

    हम बताने आये हैं 


भजन 44

को०  झरिया के पानी लेखे रे 

        प्यार तोर बहाथे 

        यीशु तोर प्यार सारी दुनियां में 

        हम पापी मनवा लागिन लागिन बहाथे 

1. लड़ाई झगड़ा कईर कईर के 

    हाय मोंय शांति खोजोना 

    यीशु केर प्यार .........

2. हँड़िया-दारू पी-पी के 

    हाय मोंय शांति खोजोना 

    यीशु केर प्यार .........

3. पाप-बुराई कईर-कईर के 

    हाय मोंय शांति खोजोना 

    यीशु केर प्यार .........

 

भजन 45

को०  दिवाना दिवाना मोंय होलों रे 

        यीशु केर प्यार में / मसीह केर प्यार में 

1. येशु केर वचन के पढ़ी के 

    उकर सच्चा प्रेम के देखी के 

    उके दिल में बसाए लेलों रे 

    उकर दिवाना मोंय तो होलों रे 

2. येशु केर वादा नी भुलाबो 

    उकर सेवा दिनों राति करबों 

    उकर नाम के मोंय सबके बताबों 

    उकर महिमा मोंय तो करबों 

 

भजन 46

को०  दिल के साफा कईर लेवा 

        मन के साफा कईर  लेवा 

        यीशु ठिना जायेक लागिन

        मसीह ठिना जायेक लागिन 

        आत्मा के तैयार करा भईया, हाय रे 

        मन के सिंगराऊ बहिन -2

1. कतई सुन्दर चहल पहल, होवी स्वर्ग में 

    भईया बहिन मिली जुली,करब महिमा

2. आकाश में दुतगण, कराय गुणगान 

    आयो आबा मिली जुली करब महिमा 


भजन 47

को०  जीवन कर मूल्य जाईंन के काम करा भईया 

        जिंदगी कर मूल्य समईझ के काम करा बहिन -2

        एखन समय आहे,एखन जीवन आहे घुईर के नी आवी रे -2

1. जे भी तोंय खोजीस मनवा 

    यीशु के तोंय कही दे 

    जे भी तोंय ढूंढीस मनवा 

    मसीह के तोंय कही दे 

    एखन समय आहे................

2. जीवन के झाईक ले मनवा 

    कैसन जीवन जीयाथिस 

    जिंदगी में बुराई करले 

    यीशु के तोंय कही दे 

    एखन समय आहे................

    जीवन कर मूल्य..................


भजन 48

को०  नेलिंग में प्रभु आइंगअ: सोबेन सेसेन चलन को 

        एतकाना मेना चि बनो जना -2

1. सनारती रअ: होरा रे 

    अयर इदिंग में सुतु इदिंग में -2

2. विश्वास रअ: होरा रे 

    अयर इदिंग में सुतु इदिंग में -2

3. का टूनडू होरा रे 

    अयर इदिंग में सुतु इदिंग में -2

4. मसकल रअ: होरा रे 

    अयर इदिंग में सुतु इदिंग में -2


भजन 49

1. नरकाएते बंचावअ:म सनंग तन रेदो 

    यीशु तअ: एला एला 

    मसीह तअ: एला एला -2

को०  हिजू में अनिया क्रूस बूटा ते 

        उमेन में इनिया नियर मयोम ते 

2. गोनोए ते बंचावअ:म सनंग तन रेदो 

    यीशु तअ: एला एला 

    मसीह तअ: एला एला -2

3. दुकु एते बंचावअ:म सनंग तन रेदो 

    यीशु तअ: एला एला 

    मसीह तअ: एला एला -2


भजन 50

        हे मनवा सोईच ले तोंय 

        जीवा अपन जाँईच ले तोंय 

को०  ई दुनियां में कैसन चाल तोर 

        कैसन तोर जिन्दगी 

1. बाइबल पाईढ़ के भईया जीवा अपन जाँईच ले तोंय 

    बाइबल पाईढ़ के बहिन जीवा अपन जाँईच ले तोंय

    ई दुनियां में कैसन चाल तोर 

2. वचन सुनेक भईया जीवा अपन जाँईच ले तोंय

    वचन सुनेक बहिन जीवा अपन जाँईच ले तोंय

    ई दुनियां में कैसन चाल तोर 

3. ई दुनियां के सोभे मनव जीवा अपन जाँईच ले तोंय -2

    कैसन चाल तोर कैसन तोर जिन्दगी..........


भजन 51

को०  तोंय हमर गड़ेरिया प्रभु 

        ले चालु डगरे डगरे 

        प्रभु डगरे डगर -2

1. संकट केर बेरा में ओहे हमर सहारा 

    जीवन केर डहरे हमर अगुवा -2

2. विपति के समय में ओहे हमर सहारा 

    जीवन केर डहरे हमर अगुवा -2

3. अंधारो रातिया में ओहे हमर सहारा 

    जीवन केर डहरे हमर अगुवा -2


भजन 52

को०  जाग रे विश्वासी जाग जाओ 

        सोने का समय अब नहीं है -2

1. दुनियां की सेवा में जाग जाओ जाग जाओ -2

2. लोगों की सेवा में जाग जाओ जाग जाओ -2

3. समाज की सेवा में जाग जाओ जाग जाओ -2

4. प्रार्थना करेक लागिन जाग जाओ जाग जाओ -2


भजन 53

1. आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई 

    शारीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जन से भी प्यारा प्रभु 

    प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है, कितना भला है 

    छुटकारा पाएं हमेशा -2

2. मांगोगे तुम्हे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे -2

    खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी -2

3. प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से 

    धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन  

                             ** समाप्त **

                  ज्यादा जानें :- Click Here